การพิจารณาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553) ให้เพิ่มค่าจ้างโดยพิจารณาตามผลงานในปีที่ผ่านมา และส่งผลการพิจารณาคืนกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 นั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้

- วงเงินเลื่อนขั้นให้ปรับได้ภายในวงเงินไม่เกิน 5% ของงบประมาณที่จ่ายเป็นค่าจ้างโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างรวมของอัตราลูกจ้างที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2553

ในส่วนลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองต่าง ๆ และสำนักงานอธิการบดี ที่ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง การปรับค่าจ้างให้ปรับได้ภายในวงเงินไม่เกิน 3% ของงบประมาณที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เช่นกัน

แนวปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติจ้างและลาออกของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

1. ให้หน่วยงานดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้      

   บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการปรับขั้นค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2554  

   แบบฟอร์มคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได

   บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้

    แบบฟอร์มคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้ (โครงการพิเศษ)

    บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้ (โครงการพิเศษ)

    แบบฟอร์มคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ลาออกจากราชการ

    แบบฟอร์มคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ออกจากราชการ (ถึงแก่กรรม)

2. หน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดลงโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด หรือ ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล

3. นำไฟล์ในข้อ 2 ส่งมาทางแผ่นบันทึกข้อมูล หรือส่งไฟล์มาทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ psd.psn@ku.ac.th โดยในบันทึกขออนุมัติจ้างให้ระบุด้วยว่าส่งมาโดยวิธีใด เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบว่ามีการสูญหายหรือไม่ และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ

4. ในกรณีที่กองการเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือแผ่นบันทึกข้อมูลที่มาพร้อมกับบันทึกขออนุมัติจ้าง หรือเอกสารการลาออก ทางกองการเจ้าหน้าที่จะทำการส่งเรื่องดังกล่าวคืนต้นสังกัด เพื่อจัดทำให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติดังกล่าวต่อไป