ผู้บริหาร || โครงสร้างหน่วยงาน || บุคลากร || สถิติบุคลากร มก. || ข้อควรรู้ || ข่าวสาร || สรุปมติ ก.บ.ม. || e-office 

แบบฟอร์ม กส.มก.

ขอคงสมาชิกสถาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.)
ขอส่งใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.)
ใบสมัครเข้าเป้นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.)
แจ้งสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ
หนังสือแสดงความประสงค์ในการับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใบถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กส.มก. เงินเข้า TSD
คำอธิบายการใช้แบบฟอร์มใบถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8161-3   โทรสาร 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th