สารบัญ

  

   1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

   2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547)
  

   3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
   
       3.1 เรื่อง  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

       3.2 เรื่อง  การกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

       3.3 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
                       ของพนักงานราชการ

       3.3 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

   4. แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

   5 รายละเอียดประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

   6. ตัวอย่าง แบบแสดงรายละเอียดคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

   7. สรุประบบพนักงานราชการ

คู่มือการบริการงาน พนักงานราชการ (ฉบับใหม่)

- Title
- Part 1
- Part 2
- Part 3
- Part 4
- Part 5


- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ระบบตำแหน่ง

- ระบบการสรรหาและเลือกสรร

- วินัยและการจ้าง

- ระเบียบพนักงานราชการ

- การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

- แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการอื่นในการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ (พ.ศ. 2552)

- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)

- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

- แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ

- แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

- เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ

- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ