สารบัญ
ข้าราชการ  
 
หน้า
1. การบรรจุบุคคลเขารับราชการ โดยการสอบแข่งขัน
1
2. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2
3. การเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ เปลียนตำแหน่ง
21
4. การโอนข้าราชการ
40
5. การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ
43
6. การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ
48
7. ตำแหน่งทางวิชาการ
63
8. ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
135
9. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
153
10. การกำหนดตำแหน่ง ปรับปรุงระบบและสายงาน
189
11. การบริหารอัตรากำลังและขั้นเงินเดือน
193
12. การมอบอำนาจ
216
13. การสรรหาอธิการบดี
227
14. การสรรหาคณบดี
229
15. การสรรหาหัวหน้าภาควิชา
231
16. ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ร.ร. สาธิตฯ
234
17. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีและหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขต
246
18. ตำแหน่งเลขานุการคณะ
251
19. ตำแหน่งหัวหน้างาน
260
20. การแต่งตั้ง อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
265
21. อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์
271
22. พิจารณาโทษและวินัย
280
23. เรื่องอื่นๆ
281
                                 พนักงานมหาวิทยาลัย
1. การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการสอบแข่งขัน
283
2. การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
288
3. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
299
4. ปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
326
5. พนักงานลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
333
6. ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
335
7. มอบอำนาจ (ส่วนของพนักงาน)
369
             ประมวลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
370
                                พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
1. การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
421