สารบัญ

  ปี พ.ศ. 2547

    เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิการบดี กำกับการบริหารราชการ คำสั่งที่ 1641/2547 ลว.17 มิถุนายน 2547
              สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบด  
    เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบด คำสั่งที่ 5/2547 ลว. 17 มิถุนายน 2547
    เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบด คำสั่งที่ 116/2547 ลว. 16 มกราคม 2547
    เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งที่ 1006/2547 ลว. 30 พฤศจิกายน 2547
              ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   

     

 

 

ปี 2546| ปี 2545