สารบัญ

   คำนำ

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2543

   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

   ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. 2546

  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
  พ.ศ. 2546

   วิธีการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 และรองศาสตราจารย์

  จรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546

  ระเบียบว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พ.ศ. 2546

  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546

  ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สำหรับพนักงาน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543