งานทะเบียนประวัติ
1.
ขั้นตอนการเพิ่มแก้ไขข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
2.
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวใหม่ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  
3.
ขั้นตอนการจัดทำประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย  
4.
การออกหนังสือรับรองประวัติและเอกสารทวีคุณ  
5.
งานตรวจสอบใบลา  
6.
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
7.
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
8.
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองประวัติ  
1.
ขั้นตอนการเลื่อนระดับข้าราชการชั้นดำรงตำแหน่งระดับ 6  
2.
ขั้นตอนการเลื่อนระดับข้าราชการตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 7  
3.
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ.)  
4.
ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้บริหาร  
5.
ขั้นตอนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ  
6.
ขั้นตอนการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน กรณีตัดโอนในหน่วยงานเดียวกัน  
7.
ขั้นตอนการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน กรณีตัดโอนต่างหน่วยงาน  
8.
ขั้นตอนการประเมิณผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
9.
ขั้นตอนการปรับวุฒิข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สาย ข. และ ค. )  
10.
ขั้นตอนการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (สาย ก.)  
11.
ขั้นตอนการปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ ขอเลื่อนระดับให้สูงขึ้นอีก 1 ระดับ  
12.
ขั้นตอนการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(กรณีอัตราค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง)  
13.
ขั้นตอนการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(กรณีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ/ผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว)  
14.
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง  
15.
ขั้นตอนการขออนุมัติให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง  
16.
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ  
17.
ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  
18.
ขั้นตอนการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
19.
ขั้นตอนการขอหนังสือนำขอต่อวีซ่าของชาวต่างประเทศ  
20.

ขั้นตอนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

 
21.
ขั้นตอนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
22.
ขั้นตอนการลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
23.
ขั้นตอนการลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
24.
การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ  
25.
ขั้นตอนการขอเพิ่มวุฒิ  
26.
ขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  
27.
ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ กรณีการจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
28.
ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ กรณีการจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
29.
ขั้นตอนการลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  
30.
ขั้นตอนการปรับค่าจ้างประจำปีและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ต่อ  
31.
ขั้นตอนการปรับวุฒิ/เปลี่ยนตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  
32.
ขั้นตอนการเลื่อนระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการ/คณะ/สถาบัน/สำนัก จากระดับ 7 เป็นระดับ 8  
33.
ขั้นตอนการเลื่อนระดับข้าราชการในการคัดเลือก  
34.
ขั้นตอนงานประชุม อ.ก.ม.  
35.
ขั้นตอนการอนุมัติลดหย่อนระยะเวลาประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
36.
การแต่งต้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการการเก็บรักษาเงิน  
37.
ขั้นตอนการจ้างพนักงานราชการ  
38.
ขั้นตอนการลาออกพนักงานราชการ  
39.
ขั้นตอนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี  
40.
ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ  
41.
ขั้นตอนการลาออกลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ  
งานพัฒนาและฝึกอบรม
1.
ขั้นตอนการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
2.
ขั้นตอนการขออนุมัติการลาไปฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ  
3.
ขั้นตอนการดำเนินการออกคำสั่งกลับจากการลาฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ  
4.
ขั้นตอนการดำเนินการส่งรายงานการประชุมสัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
5.
ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปฝึกอบรม  
6.
ขั้นตอนการประกาศผลทุนและการจัดทำสัญญาทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
7.
ขั้นตอนการประกาศผลทุนและการจัดทำสัญญาทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
8.
ขั้นตอนการเสนอขอทุน(ยื่นใบสมัคร)  
9.
การตรวจสอบและนำเสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรม  
10.
การตรวจสอบและนำเสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมนานาชาติ  
11.
ขั้นตอนการอนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ทุนรัฐบาล)  
12.
ขั้นตอนการอนุมัติลาศึกษาในประเทศ  
13.
ขั้นตอนการอนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ทุนรัฐบาล)  
14.
ขั้นตอนการอนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนรัฐบาล)  
15.
ขั้นตอนการอนุมัติการลาศึกษา และขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ทุนประเภท 1 ข)  
16.
ขั้นตอนการอนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนรัฐบาล)  
17.
ขั้นตอนการอนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนรัฐบาล) 2  
18.
ขั้นตอนการอนุมัติขยายเวลาศึกษาในต่างประเทศ  
19.
ขั้นตอนการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  
20.
ขั้นตอนขออนุมัติปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูลความรู้ทางวิชาการ  
21.
ขั้นตอนการตรวจสอบคำนวณการปฏิบัติราชการชดใช้  
งานสวัสดิการ
1.
ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร  
2.
ขั้นตอนการขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  
3.
ขั้นตอนการกู้เงินเพื่อคุณภาพชีวิต  
4.
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อยื่นเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.
การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กส.มก.)  
6.
ขั้นตอนการขอลาออกจากสมาชิก กส.มก.  
7.
การคงสมาชิก กส.มก.