ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เรื่อง "การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย
ของคณะ/สำนัก/สถาบัน "

ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

จัดโดย กองคลัง

กรุณาเลือกประเภท
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น ท่าน
Dowload รายลรงการ