ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ประเมินทั้งหมด 574 คน
ค่าเฉลี่ยรวม : 3.41
ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์อยู่ในระดับ ปานกลาง
ท่านเป็นผู้ประเมินลำดับที่ 575

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

ประเด็นความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การเข้าสู่เว็บไซต์มีความสะดวกรวดเร็ว
2.ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
3.การสืบค้นข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
4.ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการ
5.ข้อมูลมีความชัดเจนและถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ