ผู้บริหาร || โครงสร้างหน่วยงาน || บุคลากร || สถิติบุคลากร มก. || ข้อควรรู้ || ข่าวสาร || สรุปมติ ก.บ.ม. || e-office  || ex-meeting
รายการเอกสารต่างๆที่หน่วยงานต้องใช้ประกอบการเสนอเรื่องอนุมัติ
 
1 ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน(ค่าจ้าง)
2 ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง
3 ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
4 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
5 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
6 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี กรรมการเก็บรักษาเงิน
7 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
8 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพิเศษ, การแต่งตั้งเพิ่มเติม และการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงภายในคณะกรรมการโครงการพิเศษ ต่างๆ
9 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในคณะกรรมการโครงการพิเศษ ต่างๆ
10 ขออนุมัติการลาศึกษาภายในประเทศ (ข้าราชการ)
11 ขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
12 ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ)
13 ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
14 ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ (ข้าราชการ/พนักงาน)
15 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีลาศึกษา)
16 ขอแก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล
17 ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หรือเสนอขอพระราชการเพลิงศพ
18 ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ (ให้แก่ บิดา - มารดา)
19 เอกสารประกอบการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
20 การเสนอทำบัตรประจำตัว
21 เอกสารประกอบการทำประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8161-3   โทรสาร 0-2942-8161, 0-2940-8163  
E-mail address : psd.psn@ku.ac.th