งานสวัสดิการ

            หน้าที่ความรับผิดชอบ
            1. งานสวัสดิการภายในส่วนราชการ
                 1.1  สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน   3   โครงการ คือ    โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ (บ้านหลังแรก) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย   (สินเชื่อ 100%) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. - กบข. โดยมีหน้าที่ดังนี้
                         1.1.1  รับเรื่องขอกู้ ตรวจสอบเอกสารตรงตามวัตถุประสงค์ให้กู้หรือไม่ จัดเตรียมวาระเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
                         1.1.2  เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ทำหนังสือแจ้งธนาคารพิจารณา อนุมัติวงเงินขอกู้ และแจ้งให้ผู้กู้ทราบ
                         1.1.3  เมื่อธนาคารอนุมัติวงเงินกู้แล้วจะสำเนาแจ้งให้ผู้กู้ทราบ      และแจ้งกองคลังให้ดำเนินการหักเงินผ่อนชำระตาม ข้อตกลง
                 1.2  งานสวัสดิการเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิต
                         1.2.1  รับเรื่องขอกู้ ตรวจสอบเอกสารการขอกู้ให้ตรงตามหลักเกณฑ์และสิทธิในวงเงินที่ผู้ขอให้กู้ได้รับ จากนั้นจัดส่ง รายชื่อผู้กู้ทั้งหมดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจสอบหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน พร้อมทั้งมอบให้กองคลังตรวจสอบว่ามีหนี้ค้างชำระหรือไม่
                         1.2.2  จัดเตรียมวาระเสนอคณะอนุกรรมการเงินกู้พิจารณา
                         1.2.3  เมื่อคณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว จัดทำหนังสือพร้อมสัญญาเสนอประธานคณะกรรมการสวัสดิการอนุมัติวงเงินกู้ทั้งหมดพร้อมลงนามในเช็ค
                         1.2.4  แจ้งให้ผู้กู้ทราบเพื่อรับเช็ค

             2. งานประกันสังคม
                  2.1  แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
                  2.2  แจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน
                  2.3  แจ้งการลาออกผู้ประกันตน
                  2.4  แจ้งการขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
                  2.5  การขอรับประโยชน์ทดแทนฯ
                  2.6  จัดทำและตรวจสอบทะเบียนผู้ประกันตน

            3.  งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                   3.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
                         3.1.1  นำส่งใบสมัครสมาชิกกองทุน กสจ. และหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์
                         3.1.2  ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กสจ. กรณีที่ข้อมูลของสมาชิกไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง
                         3.1.3  ขอถอนเงินกองทุน กสจ. เมื่อลูกจ้างประจำพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก กสจ. เนื่องจาก ตาย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ จะรวบรวมแบบขอถอนเงินจากกองทุน กสจ. ที่ทายาทของลูกจ้าง (กรณีตาย) หรือลูกจ้างยื่นขอ
                    3.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส. มก.)
                           การรับสมัคร
                          3.2.1  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองงานแล้ว เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ
                          3.2.2   ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร เช่น ใบสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน / บัตรประจำตัวประชาชน
                          3.2.3   แนบแบบรายงาน ก.ม. ของผู้สมัคร
                          3.2.4   เสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่พิจารณา
                          3.2.5   จัดส่งหลักฐานการสมัครให้คณะกรรมการกองทุน
                          3.2.6   สำเนาแจ้งกองคลัง
                         การลาออก
                          3.2.7   รับเรื่องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
                          3.2.8   ตรวจสอบหลักฐานการขอลาออก  เช่น   แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  ใบแจ้งสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ     วันที่เข้าทำงาน วันที่เริ่มเป็นสมาชิก วันที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นงวดสุดท้าย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                          3.2.9   เสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่พิจารณา
                          3.2.10   จัดส่งหลักฐานการสมัครให้คณะกรรมการกองทุน
                          3.2.11   สำเนาแจ้งกองคลัง

            4. งานกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
                  4.1  ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร รายชื่อและจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิภาพฯ เมื่อเริ่มปีงบประมาณ
                  4.2  แจ้งจำนวนสมาชิกกองทุนฯ ให้กองคลังหักดำเนินการเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
                  4.3  รับและตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย  กรณีช่วยเหลือการรักษาพยาบาล  กรณีสูญเสียชีวิต  และกรณีทุพพลภาพชั่วคราว / ถาวร
                  4.4  แจ้งจำนวนสมาชิกเพิ่มเติม กรณีมีคำสั่งจ้างเพิ่มเติมระหว่างปี
                  4.5  จัดเตรียมวาระและเอกสารการประชุมในแต่ละครั้ง
                  4.6  สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ เสนอประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
                  4.7  จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม แจ้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบ

 

|| โครงสร้างหน่วยงาน ||