งานธุรการ

            หน้าที่ความรับผิดชอบ
            1. งานรับ - ส่ง หนังสือ
                 1.1  ลงทะเบียนรับเรื่องทั้งภายใน และภายนอกแยกตามงานแต่ละงานที่รับผิดชอบ
                 1.2  ลงทะเบียนส่งเรื่องตามหน่วยงานภายใน
                 1.3  ลงทะเบียนส่งเรื่องหนังสือภายนอก
              
            2. งานจัดเก็บและค้นหา
  
               2.1 ลงทะเบียนสารบัญแยกเรื่องหนังสือจากภายนอกเพื่อสะดวกในการค้นหา  เช่น  สำนักนายกรัฐมนตรี  ทบวง- มหาวิทยาลัย   สำนักงาน ก.พ.   กระทรวงการคลัง   หน่วยงานอื่นๆ
                 2.2 ลงทะเบียนรับและแยกเรื่องหนังสือภายใน    เช่น   หนังสือแจ้งเพื่อทราบ  และถือปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ   ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  ประกาศ

            3. งานร่างโต้ - ตอบ หนังสือถึงหน่วยงานภายในและภายนอก
 
           4. งานพิมพ์ดีด และจัดทำสำเนา
            5. งานการเงินและพัสดุ
                   5.1 งานพัสดุ
                         5.1.1 จัดทำใบเบิก - จ่าย วัสดุสำนักงาน
                         5.1.2 จัดทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานนอกเหนือจากเบิกจากกองคลัง
                         5.1.3 จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน
                         5.1.4 จัดทำเรื่องขอจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา
                         5.1.5 จัดทำเรื่องขอให้กองคลังจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา
                         5.1.6 จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์
                         5.1.7 จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
                         5.1.8 จัดทำการจำหน่ายพัสดุสำนักงาน
                         5.1.9 จัดทำเรื่องขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
                         5.1.10 จัดทำเรื่องขออนุมัติให้กองคลังเป็นค่าการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
                         5.1.11 จัดทำเรื่องขออนุมัติให้กองคลังเป็นค่าจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
                   5.2 งานการเงิน
                         5.2.1 จัดทำเรื่องขอเบิกเงินจากการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ
                         5.2.2 จัดทำเรื่องขอให้กองคลังโอนเงินรายได้ให้หน่วยงานต่างๆ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่นๆ
                         5.2.3 ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเงินรายได้หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบการใช้เงิน รายได้กับกองคลัง

            6.  งานงบประมาณ
                   6.1 ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณเงินรายได้ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ และรวบรวมหมวดอื่นๆ เพื่อจัดส่งกองแผนงานต่อไป
                   6.2 ดำเนินการจัดทำเรื่องเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินรายได้
                   6.3 จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้

|| โครงสร้างหน่วยงาน ||